ሕቶታትኩም ከምኡ’ውን ናእዳኹም ወይ/ውን ነቐፌታኹም ክትሕብሩና ኣዚና ነመስግነኩም ኢና።

እንተላይ ኣብ መርበባት ሶሸል-ሚድያ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።

+4915901950372
info@tigrinya.de
+4915901950372
info@tigrinya.de

ንጹርነት

ኣገልግሎታትና ርጉጻትን እሙናትን ብምኳኖም ርግጸኛ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ናይ ምትርጓም ስራሕና ኣብቶም መበቆላውያን ሰነዳት ጸኒሖም ዝነበሩ ዝርዝራት ኩሎም ክዕቀቡ እዮም።

ምኽባር ግዜ

ቆጸራታት ኣብ ዝኾነ ጉዳይን ኩነታትን ኢና ነኽብሮም። ተኣማንነት ንዓና ግድነታዊ እዩ ከምኡ'ውን ሓደ ካብቶም ቀንዲ መባእታታት ትካልና እዩ።

ምስትኽኻል

ሓደሓደ ግዜ ቅያራት፣ ብዓሚል እንተተጠሊቡ ኮይኑ፣ ኣድላይ እዮም። ንኡስ ቅያር ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ኣይነኽፍለኩምን ኢና።

ቅልጡፍ መልሲ

ፍጡን ርክብ ዋላ ድሕሪ ስራሓት ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ብዛዕባ ቅያርን መኣረምታን ኩሉ ግዜ ክንሕተት ስለንኽእል ኣብ ኩሉ ሰዓት ንርከብ ኢና።

ተጻዋርነት

ኣብቲ ስራሕና ምርሳዕ ዝኾነ ነገር ክንውግድ ንደሊ፣ ማለት ብዘይ ጎደሎ ክንሰርሕ ዕላማ እዩ። ሳላ ሓጋዚ ሶፍትወር ከም SDL Trados እዚ ይቐለና እዩ።

ርውየት ዓሚል

ትምኒታትን ርእይቶታትን ዓማዊል ዝለዓለ ቀዳምነት ኣለዎም ንዓና። ዓማዊል ከነርውዮም ግዴታና እዩ።

ስነ-ቋንቋ

ምትርጓም

ንሕና ነቶም ዝስዕቡ ቋንቋታት ናይ ምትርጓም ክእለት ዘለና ብቕዓት ኣለና፦ ካብ ጀርመንኛ ናብ ትግርኛ፡ ካብ ትግርኛ ናብ ጀርመንኛ፡ ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ፡ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ። ቀንዲ ኣትኩሮ ኣብ ዓውድታት ዑቕባን ሕግን ሕክምናን ኢና ንትንክፍ።

ሞያና

ኣገልግሎት ምስትርጓም

መሳርሕታትና ኩሎም ናይ ስነ-ቋንቋ ሞያተኛታት እዮም። ስለዚ ዋላ ብጽሑፍ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ጥራይ ዘይኮነ ነገልግል፣ እንተላይ ኣብ ቤተመንግስቲ፡ ቤተሕክምና፡ ቤት-ፍርዲ፡ ፖሊስ፡ ወዘተ.. ናይ ምስትርጓም ኣገልግሎት ንህብ ኢና።

ሶፍትወር

ኣገልግሎት ሶፍትወር

እንተላይ ኣብ መርበባት ኢንተርነትን ፕሮግራማት ሞባይልን ብደስታ ክንሕግዘኩም ድሉዋት ኢና። ብVisual Studio ከምኡ’ውን ብናይ ፕሮግራሚንግ ቋንቋ C# (ሲ-ሻርፕ) ገርና ውን Apps ክንሰርሓልኩም ክእለት ከምዘለና ንሕብረኩም።

ብሑትነት

ኣብ ስራሕና ትኽልነትን ምኽባር ግዜን ምሕዝነታዊ ርክብን ዓቢ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ትካልና። ብሑትነትን ምስጢራውነትን ከኣ ብሕብረተሰባዊ መዳይ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ነጥብታት እዮም ንዓና። ብእኦም ምኽንያታት ዝኾነ ንዋት ናብ ሳልሳይ ኣካላት ኣይነመሓላልፎን ኢና ከምኡ’ውን ሓበሬታ ናብ ሳልሳይ ኣካላት ዝመሓላልፍ ናውትታት ውን ኣይንጥቐመሎምን ኢና። ምዕቋብ ናይ ግላዊ ዳታ ኣብ ፳፬ ጥቅምቲ ፳፻፲፯ (ኣ.ፈ.) ኣብ ተግባር ውዒሉ። ዋኒን ምክልኻል ዳታ ብቤት-መንግስቲ ሃገረ ጀርመን ተመዝጊቡን መሰላቱ ተሓልዩን እዩ።

78

ንጽላት ስራሓት

65

ውሩያት ፕሮጀክታት

ምስ ኩባንያና ቅሩብ ተላለዩ

ትካልና ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት ክምስረት ምስነበረ፣ ምስቲ ግዜ ክግስግስ እነከሎ ብካልኦት ኣገልግሎታት’ውን ነስፍሖ ኔርና። ሕብረተሰባዊ ሓይልታት ከምዘለና ብምሕዝነታዊ ከባቢናን ሃናጺ ርክብናን ይረአ እዩ። ነዚ ትካል/መርበብ እዚ ንክንሰርሖ ዝደረኸና ምኽንያት፡ ብናይ ቋንቋ ትግርኛ መዳይ እንተተራእዩ፣ ምዕሩይነቱ እንደገና ንምህናጽ እዩ። እዚ ቋንቋ’ዚ ጌና መልክዑ ከይተቐየረን ከይተበላሸወን ከሎ፡ ብዙሓት ነዚ ኣብ ዓለም ሳሕቲ ዝዝረብ ቋንቋ’ዚ ከይተገንዘቡ የጥፍኡዎ ኣለው – ስለዚ ምስ ካልኦት ቋንቋታት ከይሓዋወስና፡ ነቲ ቋንቋ ተገዳስነት፡ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ሰሓብን ማራኽን ጌርና ከነቕርቦ ናይ ኩላትና ሓላፍነት ከምዝኾነ ይመስለና። ቋንቋ ትግርኛ ምስቲ ካልእ ናይ ዓለም ቋንቋታት ዋና እንድሕር ረኺቡ ንምውድዳር ብቕዓት ኣለዎ። ቋንቋ ትግርኛ ንዘመናውያን ነገራትሲ ብቑዓት ቃላት እናሃለዎ፡ ካብ ባዕዳውያን ቋንቋታት ዝመጹ ቃላት ክንጥቐመሎም ንመርጽ፣ ንቋንቋና ኣንኢስናዮ ስለንርእዮ።

9859

ኩባያታት ቡን

4697

መሳመራት ኮድ

6874

ውጥናት

3175

ዝተደሰተ ዓማዊል

ብዛዕባ ምቕዳሕ ድምጺ (ትራንስክሪፕቸን) ኣንቢብኩም ትፈልጡ?

ኣጠቓቕማ ናውቲ ሶፍትወር

ናይ ኮምፒተር ናውቲ ንኩላትና መሳርሕትታትና ጠቓሚ ከምዝኾነ እዩ ይስምዓና። ብፍላይ ኣብዚ ንነብረሉ ዘመን ዳርጋ ክሕደግ ኣይክእልን። ስለዚ ዋላ መጽናዕቲ ንሃንደሳን መኣረምታን ዘገልግሉ ዓበይቲ ፕሮግራማት ከም SDL Trados ወይ Visual Studio ኢና ነቕርብ። ቅኑዕ ሶፍትወር ምምራጽ ከኣ እኹል ቅድመ-ፍልጠት የድሊ እዩ። ንኣብነት ንምቅዳሕ ድምጺ ወይ ንምትርጓም ቪድዮታት Transcriber ወይ Subtitle Edit ዝብሃሉ ፕሮግራማት ኢና ንዝውትሮም፣ ምስ ጽሕፈት ግእዝ ሽግር ስለዘየምጽኡ።

SDL Trados 0
Visual Studio 0
Adobe Indesign 0
Adobe Photoshop 0

ጽሩይ ሰነድ ተቐቢለ

ናይቲ ምትርጓም ኣዝየ ከመስግነኩም እየ ዝደሊ። እቶም ዝጠለብናዮም ቅያራት ከኣ ብቕልጡፍ ተሳሊጦም።

በርንሃርድ ከለር

PONS

ተደሲትና

ናይቲ ቅልጡፍን ስሉጥን ሓገዝኩም ኣዚነ ከነመስግነኩም ንፈቱ። ካልኦት ናይ ምትርጓም ኩባንያታት ካባኹም ክመሃሩ ይኽእሉ።

ኤልያስ ኣቭራሞፍ

ቀይሕ መስቀል ጀርመን (ቀ.መ.ጀ.)

ዘደንቕ

በቲ ዝሰራሕኩሞ ሶፍትወር ኣዚኹም ኣሑጒስኩምና ኢኹም። ዋላ ንደቅና ሓጋዚ ኮይኑ።

ኣቶ ሰመረኣብ ሰረቐ

ጸራባይ